animace
logo
0

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKYVšechny výrobky dìlám výhradnì na zakázku, tak lze vyhovìt požadavkùm zákazníka na provedení, zdobení èi barvu výrobku.

Sedla stavím na kostrách polyetylenových èi døevìných èeské výroby.

-PE kostry jsou velmi pevné a drobné nesrovnalosti se høbetem konì jdou upravit broušením kostry.
-Døevìné kostry v laminátovém potahu (fiberglass) jsou vyrábìny individuálnì na míru koni i jezdci. Lze vyrobit i naprosté atypy jako rùzná treková, nákladní èi historická sedla.

VÝBÌR TYPU A STANOVENÍ CENY SEDLA:

-Je tøeba urèit úèel, pro který bude sedlo používáno. Zákazník by si mìl pøedbìžnì rozmyslet i typ a provedení sedla. Detaily doladíme pøi sepsání objednávky.

-Cenu sedla a doplòkù urèuji podle pevného ceníku a pokud zákazník nezmìní své požadavky, cena se dále nemìní.MÌØENÍ KONÌ:

-Hotové kostry z polyetylenu se vyzkouší na høbetì konì a pøípadné nesrovnalosti se upraví broušením nebo dostavbou.

-Døevìné kostry na míru: Zamìøím høbet konì pomocí mìrky a pøedám do výroby kostraøi. Hotovou kostru je vhodné na koni odzkoušet a upravit pøípadné nesrovnalosti pøed potažením do skelného laminátu.


CESTOVNÉ K ZÁKAZNÍKOVI

Úètuji 8 Kè/km, cestu tam i zpìt podle navigace. Tato èástka je splatná na místì v hotovosti èi pøedem na úèet a není zapoèítána do ceny sedla. Cestovné platíte i v pøípadì, že se stavba sedla neuskuteèní.


SLOŽENÍ ZÁLOHY:

Na sedla a výrobky požaduji zálohu ve výši 50% z ceny, není-li dohodnuto jinak. U sedel je minimální záloha 15 000 Kè.
Složení zálohy mùžete provést v hotovosti nebo na úèet. Zákazník obdrží písemné potvrzení o pøijetí platby, bude sepsán zakázkový list a tímto považuji objednávku za závaznou pro obì strany. Práci na sedle zapoènu až po písemném odsouhlasení ceny zákazníkem. Byla-li na sedle zapoèata práce, záloha je nevratná.


TERMÍN DODÁNÍ

Se øídí poètem zakázek pøed Vámi. Složením zálohy se dostanete na poøadník.


PØEDÁNÍ HOTOVÉHO:

-Výrobky si mùže zákazník vyzvednout osobnì v mé dílnì.
-Sedlo osobnì pøivezu a vyzkouším na koni, pro kterého je urèeno (8 Kè/km, cestu tam i zpìt.)
Drobnosti lze poslat poštou na dobírku èi pøi platbì pøedem na úèet. K cenì je nutno pøipoèítat poštovné dle sazebníku Èeské pošty.
-Sedla a postroje lze také poslat, ale již bez dalších záruk na pasování sedla.


ZÁRUKA

na sedla a postroje je 5 let, na ostatní 2 roky od data prodeje. Záruka se nevztahuje na bìžné opotøebení výrobku (poškrábání, utržená sedlová struna, ztracené konèo apod.) Záruka na sedla se nevztahuje na to, že kùò zmìnil postavu a sedlo mu již nesedí.
-Záruèní a pozáruèní servis je provádìn za pøedpokladu, že na sedle nikdo neprovádìl žádné úpravy, nebylo nikým demontováno èi poškozeno neodbornými zásahy.


optimalizace PageRank.cz    webmaster - peter