animace
logo
0
Novì nabízíme - Jedineèný zážitek!!!

JÍZDA POVOZEM TAŽENÝM KOÒMI

Historický koèár Viktoria: Vhodný na svatby, oslavy, prùvody, dobové akce…

Chcete pøekvapit milovanou osobu nìèím zcela nevšedním? Pak je tu pro Vás svatba v koèáøe! V tento neobyèejný a významný den si každá nevìsta pøeje vypadat jako princezna. Koèár na svatbu vyzdobíme.

Obsazenost koèáru: 2 dospìlí a 2 dìti. Cena: 2000,- Kè/hod,
svatba od 8000,- Kè dle èasové nároènosti.


Sportovní koèár: Vhodný pro výlety do pøírody.

Potøebujete si oddechnout po nároèném dni nebo vzít rodinu na výlet? Svezeme Vás krásnou pøírodou Vysoèiny. Pohodlnì se usaïte, vnímejte vùni lesa a zaposlouchejte se do klapotu kopyt. Cestou mùžete zažít i trochu adrenalinu pøi brodìní øekou. Výlet mùže být pùldenní i celodenní, koupání v rybníku, návštìva restaurace apod.

Obsazenost koèáru: 4-5 dospìlých osob.

Cena: 2000 Kè/hod.


Putování s krytým vozem:

Chcete zažít dobrodružnou cestu, táboøení v pøírodì a romantiku pøi západu slunce? Pojeïte s námi na vandr! Pro nejezdce pouze jízda ve voze, pro pokroèilé jezdce jsou k dispozici 2 konì pod sedlem. Ideální poèet osob 4-5, budou-li se støídat v sedle a na voze. Spaní ve stanu, stany je možné zapùjèit u nás. Pro vìtší skupiny lze po dohodì s pøáteli zajistit více vozù a koní.
Cena: 2000 Kè os/den. Zapùjèení stanu: 100 Kè/noc.

V cenì je zapùjèení konì a vybavení na nìj. Stravu si zajišuje každý sám, na spoleèném vaøení se mùžeme domluvit.


Projížïky na saních
 
za pøíznivých snìhových podmínek, souvislá vrstva snìhu min. 15 cm.

Obsazenost saní: 2-3 dospìlí+ 2 dìti

Cena: 2000 Kè/hod.Vyjížïky v sedle:

Pouze pro zkušené, výcvik zaèáteèníkù neprovádíme.

Cena: 500 Kè/hod.Turistika v sedle:

Jednodenní i vícedenní puáky, táboøení s koòmi v pøírodì. Nechcete-li spát venku, lze trasu naplánovat s pøespáním v penzionu. Putování mùže být též hvìzdicové s pøespáním u nás. Dokonèujeme skromné ubytování v døevìné chatì.

Cena: 1500 Kè/osoba/den + prùvodce na dalším koni 1000 Kè/den.

Cena zahrnuje  zapùjèení konì s vybavením na nìj. Nezahrnuje stravu ani ubytování.  Puáku se mùže zùèastnit pouze pokroèilý jezdec starší 18 let na základì zkušební jízdy. Mladší úèastník pouze v doprovodu rodièù nebo zákonného zástupce.


VIP tùry

POUZE PRO NAŠE STÁLÉ A ZKUŠENÉ KLIENTY,
nìco skuteènì extra

Vandr na koni Pohoda táboøení
Tùry pro 1, maximálnì 2 osoby stejné jezdecké vyspìlosti.
Nároèné jízdy terénem i mimo cesty, brodìní øek, plavení koní, prostì pravá kovbojská jízda.
Dobrodružné spaní v lese, kam dojedeme, tam si usteleme...
Jakákoliv lokalita! Konì si pøepravíme.

Malá ochutnávka- pár fotek z našeho toulání ZDE

Cena: 3000 Kè/ osoba/ denNemùžete pøijet k nám? NEVADÍ! Rádi pøijedeme za Vámi.

Doprava koní: 2 ks- 15 Kè/km. Doprava koèáru: 15 Kè/km. Pøeprava je splatná pøedem v hotovosti nebo na úèet.UPOZORNÌNÍ:
Námi poøádaných akcí se zúèastníte pouze na vlastní nebezpeèí.  Je tøeba si uvìdomit, že kùò je živé, 500 kg vážící zvíøe a aèkoliv jsou naši konì vychovaní, pøesto se mohou polekat, šlápnout èlovìku na nohu apod…


Každý úèastník je povinen pøed jízdou podepsat prohlášení.NAŠE VOZY:

Historický koèár Viktoria: Koèár byl vyroben roku 1890 v Jihlavì koèárníkem Heinrichem Smejkalem.
Jezdil ve Snìžném u církve a pøes nìkolik dalších majitelù se dostal k nám ve velmi dochovalém, originálním stavu vèetnì kol. V roce 2011 byl rozebrán a odbornì zrestaurován.


vIKTORIA


Má tu zvláštnost, že se dá kozlík demontovat. Vznikne velmi elegantní kabriolet, který se øídí z pohodlnìjší zadní lavice. V minulosti hojnì využíván dámami pro vyjížïky v parku, spoleèenská setkání a pikniky.
Koèár tohoto typu mìla ve velké oblibì i královna Viktorie a po ní je také pojmenován.

vIKTORIA vIKTORIA


Vùz: K jeho stavbì jme se rozhodli poté, co starý døeváèek dosloužil. Úèelem bylo, aby vypadal stylovì, ale byl pøitom pevný a bezpeèný. Konstrukce je kovová, vèetnì kol.Rám svaøil šikovný kamarád, nìkteré èásti použity ze staré bryèky. Døevo a plachtu jsme dìlali sami.Osazen hydraulickými brzdami pro vìtší bezpeènost.

  
Maraton: Vozík urèen pro sportovní úèely, postaven na zakázku v Polsku. Celá konstrukce je kovová a pùvodnì jsme ho poøídili jen pro trénink koní. Ale pozdìji jsme nechali vyrobit jiný, s rùznými úpravami aby lépe vyhovoval pro naše dálkové jízdy. Hydraulické brzdy na všechna 4 kola, též mùže být osazen plachtou.
Maraton
  
Sanì:Historický kus v pùvodním, provozuschopném stavu, avšak výrobce i stáøí neznámé. Jsou funkèní a budou se renovovat.
  
PØIPRAVUJEME: Historický koèár Landauer
Koèár mùže být za špatného poèasí uzavøen s prosklenými okny nebo v létì zcela odkryt. Pochází z Nìmecka, asi 100 let starý, ale výrobce neznámý. Koèár se nyní renovuje.


optimalizace PageRank.cz    webmaster - peter